Via Afrika isiNdebele Home Language Grade 9 Learner’s Book

R212.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415422427
Categories: , , ,

Description

Kwesinye nesinye isifundo osifunda esikolweni kuhlala kunethuba lokwandisa ilwazi lakho nokwenza ngcono amakghono wakho. Lencwadi izakusiza ukuqinisa ikghono lakho lezokuthintana ngeLimi leKhaya. Okwesibili izakusiza ukuzizwakalisa ngendlela ofuna ngayo, ukuhlangana nabantu abanengi kanye nokuzidalela amathuba amanengi. Kungenzeka bona ucabanga ngebizelo elikarisako lokuba ngumethuli weendaba, umtloli namkha umvumi – koke kufuna ubenekghono lokukhuluma kuhle ngelimi. Kungenzeka ukobana awenzi njalo, usazokufumana bona ukwazi kuhle ilimi lakho lekhaya kuzakusiza khulu endleleni yakho ozayikhetha. Zivulele isenzo sesibindi esitja.