Via Afrika isiNdebele Home Language Grade 10 Learner’s Book

R244.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415422854
Categories: , , ,

Description

Ufuna ukutlola i-imeyili nanyana incwadi ezokulethela iimphumela oyifunako? Ufuna ukukghona ukufunda eminye yemikhakha yeemfundo zakho kuhle? Ikhosi le yeLimi leKhaya izokutjengisa bona ungawathuthukisa bunjani amakghono wakho wokufunda nokutlola ukufezakalisa okunqophiweko. Begodu izokuthuthukisa ikghono lakho lokulalela, lokukhuluma, nelokuqala – ikwenze ube sikhulumi esisikghwari. Lokhu kuzakuqakathekela khulu kikho koke ofuna ukukwenza epilweni, ngakho sebenza nzima, ufezekise amabhudangwakho, begodu ukhumbule: ukuzijayeza ukwenza ubukghwari.