Via Afrika isiNdebele Home Language Grade 3 Workbook

R71.90

The Via Afrika Workbooks have been developed to give additional learning opportunities when used with the Learner’s Book. The Workbook allows the teacher to keep all the learner’s written practise work in one place for ease of reference. The Workbook also allows parents and caregivers to see their child’s progress.

View Cart
ISBN: 9781415425800
Categories: , , ,

Description

Ungathanda ukufunda amagama amatjha weLimi lakho leKhaya? Ungathanda ukuba nabangani abatjha bese ubacocele iindatjana nemibono yakho? Incwadi le izokusiza ngakho koke lokho nokhunye okunengi. Nawuzijayezako godu ufunda, uzokubona amakghono wakho woke athuthuka, ukusukela ekufundeni nekutloleni ukuya ekukhulumeni nekulaleleni. Zilungiselele unyaka okarisako nothabisako!