Via Afrika isiNdebele Home Language Grade 8 Learner’s Book

R198.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415422397
Categories: , , ,

Description

Wamukelekile komunye unyaka okarisako wokufunda Ilimi lakho lekhaya. Lencwadi izakusiza ukuthuthukisa woke amakghono atlhogekako kuwe ukwenzela bona ubemthintanisi omuhle khulu. Izakusiza ukuqinisa irhelo lakho lamagama welimi, ukuthuthukisa amakghono wakho wokufunda nokutlola kanye nokuzithemba khulu lokha nawuzwakalisa imicabango nemikhumbulo yakho. Nangabe uyazilolonga, lalelisisa kuhle begodu usebenze ngamandla, akunamkhawulo ekuthini ungenzani.