Via Afrika isiNdebele Home Language Grade 7 Learner’s Book

R180.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415422366
Categories: , ,

Description

Ufuna ukuthumela umlayezo emntwini omthandako? Ufuna ukufunda imiyalo yesisetjenziswa esitjha sangekhaya? Ufuna ukwazi amagama amatjha weLimini Lakho? Ozabe ukufunda emakhasini la, kuzokukghonakalisa koke lokho. Incwadi le izokusiza ekuthuthukiseni amakghono wakho wokufunda, wokukhuluma, wokulalela newokubona. Yeke-ke, sebenza ngamandla, uzibandule kanengi, bese uzakubona ikarisomraro yemiphumela.