Via Afrika Siswati Mathematics Grade 2 Workbook

R71.90

The Via Afrika Workbooks have been developed to give additional learning opportunities when used with the Learner’s Book. The Workbook allows the teacher to keep all the learner’s written practise work in one place for ease of reference. The Workbook also allows parents and caregivers to see their child’s progress.

View Cart
ISBN: 9781415427293
Categories: , , ,

Description

Ungatsandza kufundza kusho sikhatsi ewashini? Ungatsandza kwati kabanti ngemali yebuhhohlo kanye neyemaphepha lesiyisebentisa eNingizimu Afrika? Kungaba njani ufundze ngekubala ufike kuma-200? Lencwadzi itakufundzisa konkhe loku nalokunyenti. Tibalo sifundvo lesimnandzi lesitakusita kutsi uvisise tintfo letinyenti ngemhlaba. Tilungiselele kwati lokunyenti kunakucala!