Via Afrika isiNdebele Mathematics Grade 2 Learner’s Book

R103.90

In the Learner’s Book you will find all the content your learners need to master. The Learner’s Book is written in accessible language that makes it easy for learners to study from. The exciting design and layout will keep their interest and make teaching a pleasure for you.

View Cart
ISBN: 9781415426746
Categories: , , ,

Description

Ufuna ukwazi ukutjho isikhathi sewatjhi? Ufuna ukwazi kabanzi ngemali yamaphepha neenhlavu esetjenziswa eSewula Afrika? Uthini-ke ngokubala ufike ema-200? Incwadi le izokufundisa koke lokho begodu nokhunye okunengi. IimBalo mkhakha okarisako nothabisako ozokusiza ukuzwisisa izinto ezinengi ngephasi. Zilungiselele ukwazi okunengi kunangaphambili!.