Via Afrika isiNdebele Home Language Grade 4 Learner’s Book

R139.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415436530
Categories: , , ,

Description

Lencwadi izele imisebenzi yokwenza kanye neyethabo ezakusiza ukuthuthukisa amakghono wakho weLimi lakho leKhaya. Uzakufunda iindatjana. Uzazijayeza ukukhuluma nokulalela ngaphakathi nangaphandle kwetlasi. Godu uzakutlola imihlobo ehlukeneko yemilayezo nokukhuluma ngokutlama. Ekupheleni konyaka uzakukghona ukuzizwakalisa ngcono kunangaphambilini – ngayo yoke imihlobo yokusetjenziswa kwelimi. Asithome.