Via Afrika isiNdebele Home Language Grade 10 Teacher’s Guide

R294.90

The series was written to be aligned with CAPS.
A possible work schedule has been included.
Each topic starts with an overview of what is taught, and the resources you need.
There is advice on pace-setting to assist you in completing all the work for the year on time.
Advice on how to introduce concepts and scaffold learning is given for every topic.
All the answers have been given to save you time doing the exercises yourself.
Also included is a CD filled with resources to assist you in your teaching and assessment. See the inside front cover.

View Cart
ISBN: 9781415422861
Categories: , , ,

Description

I-Via Afrika iyakuzwisisa, ikuthathela phezulu begodu isekela umsebenzi wakho njengotitjhere. Unomsebenzi oqakatheke khulu kezefundo, begodu siyabona bonyana imisebenzakho ibandakanya okunengi kunokufundisa nje kwaphela. Sisebenze ngokuzikhandla ukubulunga isikhathi sakho nokwenza ipilo yakho ibe lula, begodu siyazikhakhazisa ngokukghona ukukusiza bona ufundise ngepumelelo isifundwesi.