Via Afrika Siswati Life Skills Grade 2 Learner’s Book

R81.61

In the Learner’s Book you will find all the content your learners need to master. The Learner’s Book is written in accessible language that makes it easy for learners to study from. The exciting design and layout will keep their interest and make teaching a pleasure for you.

ISBN: 9781415428450
Categories: , , , .

Description

Wamukelekile kuLibanga 2 Emakhono Ekuphila. Kulomnyaka utawutfola
kutsi yini leyenta umuntfu abaluleke. Utawufundza tintfo letisha
ngeNingizimu Afrika nabodokotela betfu, bahlengikati nemaphoyisa.
Utawufundza ngetikhatsi temnyaka, tilwane letiphila emantini, kuhlala
uphephile emgwacweni kanye nalokunyenti!