Via Afrika Siswati Home Language Grade 9 Novel: Simo lesibucayi

R86.90

These novels have been written to match the interests and reading levels of Grade 7, 8 and 9 learners. The novel forms an important part of the reading component of the CAPS curriculum and must be used in addition to the class reader.

View Cart
ISBN: 9781415441589
Categories: , , ,

Description

Lelibhuku lingumlandvo wendlela yekuphila ngetikhatsi te lapho bantfu labamnyama babelwa nelubandlululo eNingizimu Afrika. Lesihloko salo sasingumtsetfo lowamenyetelwa ngeMengameli lomhlophe ngetikhatsi telubandlululo. Lowo mtsefto wawubeka litje enhloko yemunftu lomnyama, unika emaphoyisa emandla lamakhulu ekusebentisa sandla sensimbi kutfutfuka ngekwehlukana. Ngaleto tikhatsi, kwashaywa nemtsetfo weliwashi, bekuzanywa kuvimbela umuntfu lomnyama kutsi anaganyakati ngobe abetawuchumana asekele bazabalazi lababonakala bayidvudvula yemaBhunu, kepha umsakato uhlobisa umbutfo wemaBhunu njengembutfo lophumelelako kudvudvula yezabalazi labalwela inkhululeko yebantfu labamnyama.

Injongo lenkhulu yelelibhuki, kwatisa bafundzi labangati lutfo ngelubandlulolo, kutsi sasilukhuni njani simo lekwakuphilwa kuso ngeminyaka yelubandlululo. B abephila ncono labo bebekhantingwa ngemaBhulu, kusetjentiswa emaphoyisa lamnyama kugcilata sive lesimnyama. Leli gama lelitsi Apartheid, lalihlonishwa lentiwe lihle ngekutsiwa yiSeperate Development nome kuftuftuka ngekwehlukan, hhayi kubandlulula.

Konkhe lokubhalwe kulelibhuku kuliciniso, kwentekile, kwenteke etinzaweni letahlukene.

Lenoveli ihambisana netidzingo teCAPS fitsi itawungeta kakhulu kulokubaluleka kwemabhuku eVia Afrika Incwadzi yemfundzi, Inkhombandlela yemfundzisi, neNcwadzi yekufundza.