Via Afrika Siswati Home Language Grade 10 Learner’s Book

R212.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415423011
Categories: , , ,

Description

Ngabe ufuna kubhala i-imeyeli noma incwadzi letakunika imiphumela loyifunako? Ngabe ufuna kukhona kufundza letinye tifundvo takho ngemphumelelo? Lesifundvo seLulwimi Lwasekhaya sitakukhombisa kutsi ungayitfutfukisa njani indlela lobhala ngayo nemakhono ekufundza kuphumelelisa lamaphupho. Lutawubuye lutfutfukise likhono lakho lekulalela, kukhuluma nekubona – likwente ube yingcweti kutekuchumana. Loku kutawuba lusito kakhulu kunoma ngabe yini lofuna kukwenta emphilweni, ngako-ke sebenta ngekutikhandla, finyelela kumaphupho akho, ukhumbule: kutijwayeta kwenta wente ngalokuphelele.