Via Afrika Setswana Home Language Grade 5 Learner’s Book

R143.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415424247
Categories: , , ,

Description

Buka eno e na le dithutiso tse dintsi tse di kgatlhang tse di tla go thusang gore o kgone go bua Puo ya Gae ya galona. O tla ja monate, o tla ipelela go ithuta le balekane ba phaposiborutelo ya lona le go bona bokgoni jwa gago jotlhe bo tokafala. Fa o ntse o ikatisa, o tla nna botoka mo go bueng, go reetseng, go buiseng le go kwaleng ka loleme lwa galona. Gape go tla go naya kgololesego ya go itlhalosa le go ikaga ka katlego.