Via Afrika Sepedi Home Language Grade 9 Learner’s Book

R212.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415421734
Categories: , , ,

Description

Ka thuto ye nngwe le ye nngwe yeo o e thutago yona sekolong ka mehla, go na le sebaka sa go oketša tsebo ya gago le go kaonafatša mabokgoni a gago. Puku ye e tla go thuša go oketša bokgoni bja gago bja kgokagano ka Polelo ya Gae ya gago. E tla go kgontšha gape go itšweletša ka moo o nyakago ka gona, go hlakana le batho ba bantši le go itlhagišetša dibaka tše diswa. O ka akanya gape mošomo wa go thabiša wa go ba mmadi wa ditaba, mongwadi goba moopedi, tšeo ka moka di ithekgile taolong ye botse ya polelo. Le ge o ka se be tšeo, o tla no hwetša gore go tseba polelo ya setlogo, go tla go thuša kudu go tsela ye nngwe le ye nngwe yeo o e kgethago. Bulela bohlagahlaga bjo boswa.