Via Afrika isiXhosa Home Language Grade 8 Novel: Akukho kamva kuloo nto

R71.90

These novels have been written to match the interests and reading levels of Grade 7, 8 and 9 learners. The novel forms an important part of the reading component of the CAPS curriculum and must be used in addition to the class reader.

View Cart
ISBN: 9781415441541
Categories: , , ,

Description

UMpilo liwele kunye nodade wabo uPhila kwaye bathandwa kakhulu ngunina uNomandla. Usebenza nzima ukuze bafumane imfundo eyiyo. La mawele aneminyaka elishumi elinesine kwaye ngunyaka wokuqala lo efunda kwisikolo samabanga aphezulu. Kuhleliwe kamnandi kweli khaya de uMpilo wahlobana noHlumelo, inkwenkwe endala kunaye nesele iphumile esikolweni.

UHlumelo lo ke ebeyithwele intshinga ekuthengiseni iziyobisi kunjalonje engasakhathalele nokuba ngubani othethayo. UMpilo ungene waphelela kweli shishini, sele emana ukutsho ngamaqithi qithi eemali ezinkulu ekungaziwayo ukuba uwathathe phi. Lo mkhuba ubangele ukuba uNomandla aquqe ebuyelela esikolweni exoxa amatyala onyana wakhe endelelo kwiititshala.

Ingaba oku kukucimeka kwekamva likaMpilo eliyimfundo? Ingaba imigudu kaNomandla ezama ukunqwanqwada uMpilo iza kuwela phantsi?

Zifundele ke Mlesi uzihluzele ukuba ingaba likho na ikamva kule ndlela ithathwe ngala makhwenkwe.