Via Afrika isiXhosa Home Language Grade 3 Learner’s Book

R114.90

In the Learner’s Book you will find all the content your learners need to master. The Learner’s Book is written in accessible language that makes it easy for learners to study from. The exciting design and layout will keep their interest and make teaching a pleasure for you.

View Cart
ISBN: 9781415425879
Categories: , , ,

Description

Ungathanda na ukufunda amagama amatsha ngoLwimi lwakho Lwenkobe? Ingaba ungathanda ukufumana abahlobo abatsha uze ubaxelele ngeengcinga namabali akho? Le ncwadi iza kukunceda kuzo zonke ezi zinto nezinye ezininzi. Njengoko uziqhelisa yaye ufunda, uya kubona zonke izakhono zakho ziphucuka, ukusuka kwisakhono sokufunda nokubhala ukuya kwesokuthetha nokumamela. Zilungiselele ukuba nonyaka oyolisayo nowonwabisayo!