eBook (ePDF): Via Afrika Setswana Home Language Grade 7 Learner’s Book

R52.97

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

Buy product

ISBN: 9781415457344
Categories: , , ,

Description

This is the digital version of this book, for use on tablet devices. Click here for more information on our different ebooks.


A o batla go romelela mongwe yo o mo ratang molaetsa? A o tlhoka go buisa ditaelo tsa sedirisiwa se sešwa sa motlakase kwa gae? A o ka rata go itse mafoko a mašwa ka Setswana Puo ya Gae? Se o tlileng go se ithuta mo ditsebeng tseno se tla dira gore tsotlhe tseno di kgonege. Buka eno e tla go thusa go tokafatsa tsela ya gago ya go buisa, go bua, go reetsa le bokgoni jwa go bogela. Ka jalo dira ka natla, ikatise gantsi, mme o bone dipholo tse di molemo.