African language literature online

Via Afrika eBooks

We publish a range of African language literature in all official South African languages. The books below are now available as eBooks for you to read and enjoy on any device!

 Isitolo Esasingasebhange 
 Ibhudango Lami 
 Awam Ngqo! 
Kwakwa Ra Sekwa
Mulunguntima
Kuqala Kube Mnyama Xa Kuza Kukhanya
Kungaqhuma Kubasiwe
Owu! Hayi Ukuzenza
Intambanane
Qhiwu-u-u-la!!
Izinyembezi Zokulangaza
Ntlotlele Tsa Maloba
Ithemba Lami
Amandl' Esambane
Masiphakule Ulwazi
Seyalemoya
Ukhozi Olumaphiko
uZwelinjani
Sehlekehleke Sa Deidro
Morabaraba
Bogosi Kupe
Qula Kwedini Kabawo
Sela Emthonjeni
Bulayo Lo Talifhaho
Ditswakotleng
Phumola Dikeledi
Isibusiso Sikamhawu
Uhambo Lwenkululeko
Phumola DikelediUNongxaki nezakhe
UThembisa noMakhaya
Inzonzobila
Bhota Nonceba!
Izulu eladuma esandlwana
Sekhukhune
O titimetse
Lerato ke eng?
Pelo e ja serati
Bogosi Kupe
Izintaba Zokhahlamba
Imiphanda ichithwa ngabamelwane