Via Afrika Setswana Home Language Grade 9 Learner’s Book

R169.37

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

ISBN: 9781415421642
Categories: , , , .

Description

Mo go thutong epe e o ithutang yone kwa sekolong ka metlha go
na le tshono ya go oketsa kitso ya gago le go tokafatsa bokgoni jwa
gago. Buka eno e tla go thusa go ntlafatsa botswerere jwa gago jwa go
buisana ka Puo ya Gae. Gape e tla go dira gore o kgone go itlhalosa
sentle ka fa o batlang ka teng, o kopane le batho ba le bantsi le go
itlhamela ditshono tse dintšhwa. E bile o ka nna wa bo o akanyetsa tiro
e e kgatlhang e o tlhophang go dira ya mogasi wa dikgang, mokwadi
kgotsa seopedi – tse tsotlhe di ikaegileng ka gore o bo o na le bokgoni
jo bo siameng sentle jwa puo. Le fa e le gore ga go a nna jalo ka
wena, o tla bona gore go kgona go bua loleme lwa gaeno sentle go
tla go thusa fela thata mo tseleng epe fela e o tlhophang go e tsaya.
Ikemisetse go dirisa tshono e ntšhwantšhwa.