Via Afrika Sesotho Home Language Grade 8 Learner’s Book

R157.27

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

ISBN: 9781415421796
Categories: , , , .

Description

Re a o amohela selemong se seng hape se thabisang sa ho ithuta
Puo ya Lapeng. Buka ena, e tla o thusa ho ntlafatsa boitsebelo bo
hlokehang, e le hore o be motho ya hlwahlwa dikamanong le batho
ba bang. E tla o thusa ho eketsa tsebo ya hao ya tlotlontswe, ho
ntshetsa pele boitsebelo ba ho bala le ho ngola, esita le ho ba le
tshepo haholwanyane ha o hlahisa menahano le mehopolo ya hao.
Ha o sebetsa, o mamele ka hloko mme o sebetse ka thata, ha ho na
moedi wa seo o ka se etsang.